Hej, Maturzysto, zdajesz w tym roku? Sprawdź TOPzadania, czyli 3 godziny rozwiązywania TOPOWYCH zadań maturalnych!

Regulamin

Regulamin serwisu kursydomatury.pl

Poniższy regulamin obowiązuje od 31.01.2024. Archiwalne wersje regulaminu:

      regulamin obowiązujący od 25.09.2022 do 30.01.2024. 

Za pośrednictwem serwisu kursydomatury.pl możesz dokonać zakupu kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów. Kursy sprzedawane są bezpośrednio przez ich twórców, których sylwetki opisane są tutaj.

Serwis kursydomatury.pl umożliwia Ci zakup kursu oraz zapewnia platformę, za pośrednictwem której następuje realizacja kursu. Pamiętaj jednak, że administrator serwisu nie jest stroną umowy w przedmiocie zakupu kursu – tę umowę zawierasz bezpośrednio z twórcą kursu, którego dane wskazane są w opisie kupowanego przez Ciebie kursu. 

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania serwisu, w szczególności zasady kupowania i realizacji kursów. 

Jeżeli masz pytania związane z serwisem, napisz do nas na adres kontakt@kursydomatury.pl. Pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Na wiadomości staramy odpowiadać się w ciągu dwóch dni roboczych.

§ 1 Definicje

1.     W regulaminie zwracamy się do Ciebie „per Ty” i staramy się używać prostego słownictwa, żeby nie przygniatać Cię formalnymi i skomplikowanymi terminami.

2.     Tam, gdzie wypowiadamy się w liczbie mnogiej i posługujemy sformułowaniami typu „my”, „nasze” itp., mamy na myśli następujący podmiot administrujący serwisem: Kursy do Matury Sp. z o.o., ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa, NIP: 7011069430, KRS: 0000947367, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł

3.     Ponadto, na potrzeby regulaminu przyjmujemy następujące znaczenie poniższych pojęć:

a)     Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z nami lub Nauczycielem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b)     Kurs – kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu sprzedawany przez Nauczyciela za pośrednictwem Serwisu,

c)     Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca sprzedaż Kursu za pośrednictwem Serwisu,

d)     Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z nami lub Nauczycielem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e)     Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://kursydomatury.pl i jej rozszerzeniami, zarządzana przez nas.

§ 2. Postanowienia wstępne

1.     Korzystając z Serwisu, możesz:

a)     przeglądać publicznie dostępną zawartość Serwisu,

b)     stworzyć konto użytkownika lub korzystać z utworzonego konta użytkownika,

c)     skorzystać z bezpłatnych lekcji próbnych,

d)     kupić lub realizować Kurs,

e)     skontaktować się z nami lub Nauczycielem.

2.     Stwarzanie Ci opisanych powyżej możliwości stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną, którą świadczymy na Twoją rzecz.

3.     Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez Twój sprzęt komputerowy lub oprogramowanie. Wystarczające są:

a)     dostęp do Internetu,

b)     standardowy, aktualny system operacyjny,

c)     standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,

d)     standardowe, aktualne oprogramowanie obsługujące pliki elektroniczne w formacie PDF,

e)     posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu jest możliwe anonimowo, bez konieczności podawania danych osobowych. Stworzenie konta użytkownika, skorzystanie z bezpłatnych lekcji próbnych, zakup Kursu oraz kontakt z Administratorem lub Nauczycielem wymaga podania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla danego celu.

5.     Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.     Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Jeżeli stwierdzisz jakieś nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zgłoś to nam.

8.     Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez nas, możemy prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie drogą elektroniczną usług na jak najwyższym poziomie.

§ 3. Konto użytkownika

1.     Stworzenie konta użytkownika oraz dalsze korzystanie z niego jest nieodpłatne.

2.     Konto użytkownika jest tworzone w wyniku wypełnienia i przesłania formularza rejestracji konta użytkownika lub wypełnienia i przesłania formularza zamówienia (konto użytkownika jest niezbędne do realizacji zamówionego Kursu).

3.     Wypełnienie i przesłanie formularza, o którym mowa powyżej, prowadzi do zawarcia z nami umowy o prowadzenie konta użytkownika, mocą której zobowiązujemy się zapewniać Ci możliwość korzystania z konta użytkownika, a Ty zobowiązujesz się korzystać z konta użytkownika w sposób zgodny z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Umowa ta jest nieodpłatna i zawierana na czas nieokreślony.

4.     Logowanie do konta użytkownika następuje z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła.

5.     Jesteś zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo i poufność danych dostępowych do konta użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki dostępu do konta użytkownika przez osoby nieuprawnione, jeżeli taki dostęp następuje ze względu na okoliczności leżące po Twojej stronie.

6.     W ramach konta użytkownika możesz ustawić nazwę użytkownika oraz awatar, które są widoczne dla Nauczyciela oraz pozostałych uczestników lekcji próbnych lub Kursów, w sytuacji korzystania przez Ciebie z komentarzy, czatu lub grup kursantów, o których mowa w § 6 regulaminu. Ustawiając nazwę użytkownika lub awatar, wyrażasz zgodę na ich rozpowszechnianie w Serwisie.

§ 4. Lekcje próbne

1.     Lekcje próbne są tworzone i udostępniane przez Nauczycieli.

2.     Skorzystanie z lekcji próbnej jest nieodpłatne.

3.     Dostępne lekcje próbne są opisane na stronach Serwisu.

4.     Skorzystanie z lekcji próbnej jest możliwe wyłącznie, gdy posiadasz konto użytkownika w Serwisie.

5.     Skorzystanie z lekcji próbnej wymaga zalogowania do posiadanego w Serwisie konta użytkownika i kliknięcia w przycisk inicjujący wybraną lekcję próbną, co prowadzi do zawarcia nieodpłatnej umowy o udział w lekcji próbnej. Umowa zawierana jest z Nauczycielem będącym twórcą zamówionej lekcji próbnej, którego dane identyfikacyjne są wskazane w opisie lekcji próbnej dostępnym na stronach Serwisu.

6.     Lekcja próbna jest realizowana poprzez udostępnienie Ci materiałów edukacyjnych składających się na zamówioną lekcję próbną. Materiały te są wskazane w opisie lekcji próbnej dostępnym w Serwisie. Materiały udostępniane są w postaci cyfrowej za pośrednictwem konta użytkownika.

7.     W ramach lekcji próbnej możesz zadawać Nauczycielowi dodatkowe pytania, korzystając z funkcji komentarzy dostępnej za pośrednictwem konta użytkownika. Zasady dotyczące komentarzy są opisane w § 6 regulaminu.

§ 5. Kursy

1.     Kursy są tworzone i sprzedawane przez Nauczycieli.

2.     Udział w Kursie jest odpłatny.

3.     Dostępne Kursy oraz ich ceny są opisane na stronach Serwisu. Kursy mogą być dostępne w różnych wariantach. Wybór wariantu ma wpływ na zakres świadczeń, z których możesz korzystać, co wynika zawsze z opisu na stronie Serwisu. Przykładowo, wariant VIP zapewnia Ci możliwość przesłania swojej pracy do sprawdzenia przez Nauczyciela, czego nie zapewnia wariant standard.

4.     Zakup Kursu wymaga dodania go do koszyka, wypełnienia i przesłania formularza zamówienia, co prowadzi do zawarcia odpłatnej umowy o udział w Kursie, mocą której Nauczyciel zobowiązuje się zapewnić Ci możliwość realizacji Kursu, a Ty zobowiązujesz się zapłacić Nauczycielowi cenę Kursu. Umowa zawierana jest z Nauczycielem będącym twórcą zamówionego Kursu, którego dane identyfikacyjne są wskazane w opisie Kursu dostępnym na stronach Serwisu.

5.     Zakup Kursu wiąże się z koniecznością podania imienia i nazwiska, które to imię i nazwisko widoczne jest dla wszystkich innych uczestników Kursu oraz Nauczyciela ze względów technologicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

6.     Cena Kursu jest płatna w całości z góry. Płatność możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności. Faktura jest wystawiana przez Nauczyciela na Twoją prośbę i doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.     Umowa o udział w Kursie jest zawierana na czas określony jednego roku liczony od dnia zapłaty ceny Kursu. Umowa może zostać przez Ciebie przedłużona na kolejny rok przed jej wygaśnięciem na preferencyjnych warunkach prezentowanych w Serwisie. Po wygaśnięciu umowy, nie ma możliwości jej przedłużenia, ale możesz zawrzeć kolejną umowę na warunkach obowiązujących w chwili jej zawierania.

8.     Kurs jest realizowany poprzez udostępnienie Ci materiałów edukacyjnych składających się na zamówiony Kurs. Materiały te są wskazane w opisie Kursu dostępnym w Serwisie. Materiały są udostępniane w postaci cyfrowej za pośrednictwem konta użytkownika. Materiały są podzielone na lekcje.  

9.     W ramach Kursu możesz zadawać Nauczycielowi dodatkowe pytania, korzystając z funkcji czatu, komentarzy lub grupy kursantów dostępnych za pośrednictwem konta użytkownika. Zasady dotyczące komentarzy, czatu oraz grup kursantów są opisane w § 6 regulaminu.

10.  W ramach Kursu możesz wykonywać również elektroniczne testy, quizy lub zadania sprawdzające Twoją wiedzę.

11.  Jeżeli wybrany przez Ciebie wariant Kursu zapewnia taką możliwość (wynika to z opisu wariantu Kursu dostępnego na stronach Serwisu), w ramach Kursu możesz również rozwiązywać arkusze maturalne, które są sprawdzane przez Nauczyciela lub współpracujących z Nauczycielem egzaminatorów.

12.  Realizacja Kursu rozpoczyna się w dniu zapłaty ceny Kursu. Realizacja Kursu polega na zapewnianiu Ci możliwości korzystania ze świadczeń, o których mowa powyżej. Kurs uważa się za realizowany, jeżeli masz możliwość korzystania z tych świadczeń, niezależnie od tego, czy faktycznie z nich korzystasz. 

13.  Możliwość korzystania ze świadczeń, o których mowa powyżej, masz przez czas trwania umowy o udział w Kursie.

§ 6. Komentarze, czat, grupy kursantów

1.     Pod każdą lekcją oraz w grupie kursantów możesz dodawać swoje komentarze.

2.     Dodanie komentarza odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie dedykowanego formularza.

3.     Dodając komentarz, wyrażasz zgodę na jego rozpowszechnianie w Serwisie.

4.     Komentarze są publikowane i widoczne dla pozostałych użytkowników mających dostęp do lekcji, których komentarze dotyczą.

5.     Zakazane jest publikowanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności komentarzy niestosowanych, niegrzecznych, aroganckich, agresywnych, nienawistnych, dyskryminujących, naruszających cudze prawa, interesy lub dobra, jak również komentarzy nierzetelnych, zawierających niesprawdzone informacje, wprowadzających w błąd, mających charakter reklamowy.

6.     Możemy moderować, w tym usuwać, komentarze naruszające regulamin, prawo lub dobre obyczaje. Jeżeli uważasz, że widoczny w Serwisie komentarz powinien podlegać moderacji, zgłoś to nam za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7.     Oprócz dodawania komentarzy, możesz również kontaktować się bezpośrednio z Nauczycielem poprzez mechanizm czatu dostępny za pośrednictwem konta użytkownika. Wiadomości wymieniane z Nauczycielem nie są dostępne dla pozostałych uczestników Kursu. Do wymiany wiadomości z Nauczycielem stosuje się odpowiednio wymogi dotyczące komentarzy.

8.     Nauczyciel nie odpowiada na komentarze lub wiadomości wykraczające poza zakres lub poziom Kursu, w szczególności pytania wykraczające poza poziom maturalny.

§ 7. Prawa autorskie

1.     Treści tworzące publicznie dostępną zawartość Serwisu, takie jak teksty, zdjęcia, wideo lub inne multimedia, mogą być utworami chronionymi prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody podmiotów uprawnionych może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

2.     Materiały udostępniane Ci w ramach lekcji próbnych lub Kursów stworzone przez Nauczyciela lub osoby, od których Nauczyciel nabył autorskie prawa majątkowe, korzystają z ochrony prawa autorskiego. Nauczyciel udziela Ci licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z tych materiałów przez czas trwania umowy o udział w Kursie wyłącznie na potrzeby własne związane z przygotowaniem do egzaminu maturalnego. Zakazane jest korzystanie z materiałów w innych celach, w szczególności w celu uzyskania zysku, np. poprzez powielanie, odsprzedawanie lub inne rozpowszechnianie materiałów. W razie naruszenia tego zakazu, Nauczyciel może wypowiedzieć licencję oraz umowę o udział w Kursie ze skutkiem natychmiastowym, a Ty możesz ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną.

§ 8. Niedozwolone zachowania

1.     Jesteś zobowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami. Zakazane są, w szczególności:

a)     dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,

b)     podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do zasobów, które nie są przypisane do konta użytkownika,

c)     podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.

d)     wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,

e)     naruszanie praw autorskich do treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu,

f)      korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

3.     W przypadku naruszenia zasad dotyczących korzystania z Serwisu, możemy zablokować Ci dostęp do konta użytkownika. W takiej sytuacji, otrzymasz wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Możesz odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Rozpatrujemy odwołania w terminie 14 dni. Opisana procedura odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1.     Jeżeli jesteś Konsumentem lub PNPK, możesz odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość z nami w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu, wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail na adres kontakt@kursydomatury.pl 

2.     W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz zwrot wszystkich dokonanych z tytułu umowy płatności. Zwrot otrzymujesz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania nas o odstąpieniu od umowy.

3.   W przypadku zakupu Webinaru SUPERpowtórka, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli zapis na Webinar nastąpił przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni). Dokonując zamówienia wyrażasz zgodę na zapis na Webinar przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.   W przypadku zakupu Webinaru TOPzajęcia, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli zapis na Webinar nastąpił przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni). Dokonując zamówienia wyrażasz zgodę na zapis na Webinar przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10. Reklamacje

1.     Za pośrednictwem Serwisu świadczymy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną i mamy obowiązek robić to z należytą starannością.

2.     Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu możesz składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres kontakt@kursydomatury.pl. Reklamacje związane z lekcjami próbnymi lub Kursami przekażemy bezpośrednio do Nauczyciela, z którym zawarłeś umowę. 

3.     W przypadku umowy zawartej z Nauczycielem za pośrednictwem Serwisu, Nauczyciel ma obowiązek zapewnić, by realizacja lekcji próbnej lub Kursu odbyła się zgodnie z umową. Zgodność z umową ocenia się na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta.

4.     Twoje uprawnienia związane z ewentualną niezgodnością lekcji próbnej lub Kursu z umową wynikają z przepisów ustawy o prawach konsumenta.

5.     Jeżeli jesteś Konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. możliwość:

a)     zwrócenia do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z umowy,

b)     zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami umowy,

c)     skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

6.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

7.     Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. Prywatność

1.     Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy głównie w celu świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

2.     Jeżeli zawierasz za pośrednictwem Serwisu umowę z Nauczycielem, niezależnym od nas administratorem Twoich danych osobowych jest również Nauczyciel, który przetwarza Twoje dane głównie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Dane Nauczyciela są wskazane w opisie Kursu w Serwisie.

3.     Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie.

4.     Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii są opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kursydomatury.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 12. Pozostałe postanowienia

1.     Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulegać zmianie bez uszczerbku dla praw nabytych na podstawie umów zawartych przed zmianą.

2.     Regulamin może być zmieniany z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, o każdej zmianie otrzymujesz powiadomienie na adres e-mail przypisany do tego konta. Jeżeli zmiana regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na korzystanie lub dostęp do konta użytkownika, lekcji próbnej lub Kursu, możesz wypowiedzieć umowę łączącą Cię z nami lub z Nauczycielem w terminie 30 dni od poinformowania Cię o zmianie.